100 Emergency Food Packages to Quarantined Families in Định Quán, Đồng Nai: November 2021

Mission đã cung cấp 100 gói thực phẩm khẩn cấp cho các gia đình bị cách ly ở Định Quán, Đồng Nai. Làng Thượng / Hiệp Nghĩa nhận 30 gói và 9 / Làng Gia Canh nhận 70 gói. Các kiện hàng do Sư Cô Minh đến từ chùa Tịnh Xá Tịnh Xá chuyển đến. Cảm ơn vì sự giúp đỡ và sự ủng hộ của bạn. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt.

Mission has provided 100 emergency food packages to isolated families in Dinh Quan, Dong Nai. Upper Village / Hiep Nghia received 30 packages and 9 / Gia Canh Village received 70 packages. The packages were delivered by Master Co Minh from Tinh Xa Tinh Xa Pagoda. Thanks for your help and support. Together, we can make a difference.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

scm12.jpg
press to zoom
scm1.jpg
press to zoom
scm26.jpg
press to zoom
scm5.jpg
press to zoom
scm2.jpg
press to zoom
scm3.jpg
press to zoom
scm23.jpg
press to zoom
scm4.jpg
press to zoom
scm32.jpg
press to zoom
scm19.jpg
press to zoom
scm7 (1).jpg
press to zoom
scm31.jpg
press to zoom
scm24.jpg
press to zoom
scm35.jpg
press to zoom
scm12.jpg
press to zoom
scm1.jpg
press to zoom
scm26.jpg
press to zoom
scm5.jpg
press to zoom
scm2.jpg
press to zoom
scm3.jpg
press to zoom
scm23.jpg
press to zoom
scm4.jpg
press to zoom
scm32.jpg
press to zoom
scm19.jpg
press to zoom
scm7 (1).jpg
press to zoom
scm31.jpg
press to zoom
scm24.jpg
press to zoom
scm35.jpg
press to zoom