top of page

103 Food Packages to Those Affected by Pandemic

Điểm 1.

Trường tiểu học Phong Thạnh A ấp hai xã Phong Thạnh huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh.36 phần.
Điểm 2.
Trường tiểu học Ninh Thới ấp Mỹ Văn xã Ninh Thới huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh. 45 phần, đi phát tận nhà 3 phần .

ND Mission. Điểm 3.
Trường mẫu giáo xã Ninh Thới.ấp Mỹ Văn xã Ninh Thới huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh, 19 phần, nhóm chị Diễm Nguyễn bù vào 3 phần thiếu, tổng cộng 103 phần.

HopeToday ND Mission with the help of Ms. Diễm Nguyễn and her Từ Bi Giác Ngộ group distributed 103 food packages to those affected by the Covid Pandemic at the following locations:


Location 1:

Thirty-six (36) care packages were distributed at Phong Thạnh A Elementary School, Hamlet 2, Phong Thạnh Commune, Cầu Kè District, Trà Vinh Province


Location 2:
Forty-five (45) care packages were distributed at Ninh Thới Elementary School, Mỹ Văn Hamlet, Ninh Thới Commune, Cầu Kè District, Trà Vinh Province.  Three gifts were delivered to the home of patients.


Location 3: 

Nineteen (19) were distributed at Ninh Thới Kindergarten School, Mỹ Văn Hamlet, Ninh Thới Commune, Cầu Kè District, Trà Vinh Province. Ms. Diễm Nguyễn and her group contributed three packages.

103 Food Packages to Those Affected by Pandemic: Portfolio
bottom of page